Dla Autorów i Autorek

 

Wszystkie osoby zainteresowane publikacją utworów swojego autorstwa na łamach „Wizji” prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi technicznymi:

  • teksty przyjmujemy w formatach .doc lub .rtf.;
  • maksymalna objętość 40.000 znaków lub – w przypadku utworów poetyckich – maksymalnie 5 tekstów;
  • czcionka Times New Roman, 12 pkt;
  • interlinia 1,5 wersu;
  • obustronnie wyjustowane;
  • margines standardowy 2,5 cm.

Prosimy o nie nadsyłanie tekstów ogłaszanych wcześniej w innych pismach. Jeśli jeden z publikowanych tekstów jest częścią większego, niepublikowanego dotychczas zestawu, należy opatrzyć go stosowną adnotacją.

Prosimy również o dołączenie do utworów krótkiego biogramu (maks. 5–6 zdań).

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przyjętych do publikacji tekstach.