Dla Autorów i Autorek

Wszystkie osoby zainteresowane publikacją utworów fikcjonalnych na łamach „Wizji” – lub tekstów krytycznych, szkiców, esejów, wywiadów czy też felietonów w Aktualniku – prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi technicznymi:

  • teksty przyjmujemy wyłącznie w formatach .doc(x) lub .rtf
  • maksymalna objętość 40.000 znaków lub – w przypadku utworów poetyckich – maksymalnie 5 tekstów
  • czcionka Times New Roman, 12 pkt
  • interlinia 1,5 wersu
  • obustronnie wyjustowane
  • margines standardowy 2,5 cm

Prosimy o nienadsyłanie tekstów ogłaszanych wcześniej w innych pismach lub opublikowanych w formie książkowej. Jeśli jeden z publikowanych tekstów jest częścią większego, niepublikowanego dotychczas zestawu, należy opatrzyć go stosowną adnotacją. Prosimy również o dołączenie do utworów krótkiego biogramu (maks. 5–6 zdań).

Uprzejmie informujemy, że nie odpisujemy na propozycje, które nie spełniają powyższych wymogów.

Prosimy, aby propozycje recenzenckie dotyczyły książek nie starszych niż rok.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach przyjętych do publikacji. Z uwagi na ogromną liczbę nadsyłanych propozycji redakcja nie komentuje decyzji o odrzuceniu tekstów.

Obecnie nie oferujemy honorariów za publikowane teksty.